Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Östergötlands län
Diarienummer6143-2023
In/Upp-datum2023-04-06
ÄrenderubrikAnsökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, täkt av berg, Fillinge, Linköping kommun
StatusHandläggning
Beslutsdatum
Avsändare/mottagare
Personuppgift
KommunLinköping

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
6143-2023-1 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Mottagningsbekräftelse 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-2 Huvudinlaga 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-4 Bilaga Berganalyser 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-5 Bilaga täktplan 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-6 Bilaga Sevesoanmälan 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-7 Bilaga Samrådsredogörelse 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-8 Teknisk beskrivning 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-9 Miljökonsekvensbeskrivning 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-11 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga preliminär efterbehandlingsplan 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-12 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga naturvärdesinventering 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-13 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga fågelinventering 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-14 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga Arkeologisk utredning etapp 1 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-15 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga Hydrogeologisk påverkans bedömning 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-16 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga bullerutredning 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-17 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga riskanalys 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-18 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga kompetenskrav 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-22 Bilaga Registreringsbevis 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-23 Fullmakt (ombud) 2023-04-06
Personuppgift
6143-2023-24 Meddelande om synpunkter 2023-04-18
Personuppgift
6143-2023-25 Begäran om komplettering 2023-08-04
Personuppgift
6143-2023-26 Begäran om anstånd 2023-08-30
Personuppgift
6143-2023-27 Anstånd beviljas, 13 okt 2023-09-04
Personuppgift
6143-2023-28 Komplettering av handlingar 2023-10-10
Personuppgift
6143-2023-29 Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras 2023-10-27 Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun
6143-2023-30 Komplettering av handlingar, bilagor till riskanalys 2023-11-02
Personuppgift
6143-2023-31 Meddelande om komplettering av handlingar 2023-11-02
Personuppgift
6143-2023-32 Begäran om anstånd 2023-11-08
Personuppgift
6143-2023-33 Anstånd beviljas, 31 jan 2023-11-08
Personuppgift
6143-2023-34 Meddelande om synpunkter 2023-11-26
Personuppgift
6143-2023-35 Meddelande om synpunkter 2023-12-19
Personuppgift
6143-2023-36 Yttrande över remiss 2024-01-31 Linköpings kommun
6143-2023-37 Tjänsteanteckning vid samtal 2024-05-29
Personuppgift