Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Dalarnas län
Diarienummer4788-2023
In/Upp-datum2023-04-04
ÄrenderubrikAnsökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, till uppförande och drift m m av gruppstation för vindkraftverk vid Siksberget i Smedjebackens kommun
StatusHandläggning
Beslutsdatum
Avsändare/mottagare SR Energy AB
KommunSmedjebacken

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
4788-2023-2 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, till uppförande och drift m m av gruppstation för vindkraftverk vid Siksberget i Smedjebackens kommun 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-3 Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-4 Samrådsredogörelse med bilagor 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-5 Bekräftelse av ansökan 2023-04-06 SR Energy AB
4788-2023-6 Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras 2023-04-13 Se sändlista
4788-2023-7 Komplettering av handlingar 2023-04-13 SR Energy AB
4788-2023-8 Förfrågan om tillstyrkande av ansökan om vindkraft 2023-04-13 Kommunfullmäktige, Smedjebackens kommun
4788-2023-9 Protokoll - kommunal tillstyrkan av vindkraftpark Siksberget 2023-05-10 Smedjebackens kommun
4788-2023-10 Yttrande över remiss 2023-05-10 Smedjebackens kommun
4788-2023-11 Meddelande om möjlighet lämna synpunkter 2023-05-11
Personuppgift
4788-2023-12 Tjänsteanteckning om förlängd tid för yttrande 2023-05-15
Personuppgift
4788-2023-13 Information om att inget yttrande lämnas 2023-05-15 Borlänge kommun
4788-2023-14 Yttrande över remiss 2023-05-16 Ludvika kommun
4788-2023-15 Sekretessmarkerad 2023-05-22
Sekretessmarkerad
4788-2023-16 Sekretessmarkerad 2023-06-02
Sekretessmarkerad
4788-2023-17 Yttrande över ansökan 2023-06-17
Personuppgift
4788-2023-18 Yttrande över ansökan - stor risk för haverier 2023-06-30 Vindkraft Smedjebacken
4788-2023-19 Begäran om anstånd att komma in med kompletteringar 2023-09-18 SR Energy AB
4788-2023-20 Beslut om förlängd tid för komplettering beviljas tom 30 nov 2023 2023-09-18 SR Energy AB
4788-2023-21 Yttrande gällande inlämning + svar 2023-12-04 Vindkraft Smedjebacken
4788-2023-22 Komplettering med handlingar 2023-11-30
Personuppgift
4788-2023-25 Begäran om yttrande kommuner och länsstyrelse 2024-01-29 Länsstyrelsen och kommunerna
4788-2023-26 Begäran om yttrande Försvarmakten mfl 2024-01-29 Försvarsmakten och Luftfartsverket
4788-2023-27 Begäran om yttrande 2024-01-29 Se sändlista
4788-2023-28 Förfrågan om tillstyrkande av ansökan om vindkraft 2024-01-29 Kommunfullmäktige, Smedjebackens kommun
4788-2023-29 Kungörelse av ansökan 2024-01-29 Post och inrikestidningar
4788-2023-30 Aktförvaring av ansökningshandlingarna 2024-01-29 Kommunkansliet, Smedjebackens kommun
4788-2023-31 Meddelande om kungörelse av ansökan 2024-01-30 Dalarnas Ornitologiska Förening
4788-2023-32 Yttrande över remiss 2024-02-05 Havs- och vattenmyndigheten
4788-2023-33 Tjänsteanteckning om shape-fil 2024-02-07
Personuppgift
4788-2023-36 Yttrande över remiss 2024-02-06 Trafikverket
4788-2023-37 Yttrande över remiss 2024-02-08
Personuppgift
4788-2023-38 Yttrande över remiss 2024-02-12 Riksantikvarieämbetet
4788-2023-39 Yttrande över remiss 2024-02-14 Sveriges geologiska undersökning (SGU)
4788-2023-40 Yttrande över remiss 2024-02-13 Svenska kraftnät
4788-2023-41 Meddelande om koordinatlista över verken i excel 2024-02-20
Personuppgift
4788-2023-42 Begäran om anstånd för mer tid för yttrande 2024-02-26
Personuppgift
4788-2023-43 Yttrande över remiss 2024-02-23 Säters kommun
4788-2023-44 Tjänsteanteckning om förlängd tid för yttrande 2024-02-27 Länsstyrelsen Dalarna
4788-2023-45 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-02-27 Vindkraft Smedjebacken
4788-2023-46 Sekretessmarkerad 2024-02-23
Sekretessmarkerad
4788-2023-47 Yttrande över remiss 2024-03-01 Energimyndigheten
4788-2023-48 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-03-04
Personuppgift
4788-2023-49 Yttrande över remiss 2024-03-04 Ludvika kommun
4788-2023-50 Yttrande över remiss 2024-02-27
Personuppgift
4788-2023-51 Avstår från yttrande 2024-02-27 Naturvårdsverket
4788-2023-52 Yttrande över remiss 2024-03-03
Personuppgift
4788-2023-53 Yttrande över remiss 2024-03-04 Skogsstyrelsen
4788-2023-54 Yttrande över remiss 2024-03-04
Personuppgift
4788-2023-55 Yttrande över remiss 2024-02-28 Smedjebackens kommun
4788-2023-56 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-03-05 Försvarsmakten
4788-2023-57 Beslut om utlämning med förbehåll 2024-03-07
Personuppgift
4788-2023-58 Yttrande över remiss 2024-02-28 Post- och telestyrelsen
4788-2023-59 Yttrande över ansökan 2024-03-12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
4788-2023-60 Sekretessmarkerad 2024-03-12
Sekretessmarkerad
4788-2023-61 Yttrande över ansökan 2024-03-14 Dala Airport
4788-2023-62 Sekretessmarkerad 2024-03-15
Sekretessmarkerad
4788-2023-63 Yttrande över ansökan 2024-03-14
Personuppgift
4788-2023-64 Yttrande över ansökan 2024-03-04
Personuppgift
4788-2023-65 Yttrande över ansökan 2024-03-15 Daniel Garbman
4788-2023-66 Yttrande över ansökan 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-67 Yttrande över ansökan 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-68 Yttrande över ansökan 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-69 Yttrande över ansökan 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-70 Yttrande över ansökan 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-71 Begäran om förlängd tid för yttrande 2024-03-20 Smedjebackens kommun
4788-2023-72 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-03-21 Smedjebackens kommun
4788-2023-73 Yttrande över remiss 2024-03-12 Försvarsmakten
4788-2023-74 Yttrande över ansökan och Smedjebackens yttrande 2024-03-15
Personuppgift
4788-2023-75 Sekretessmarkerad 2024-03-14
Sekretessmarkerad
4788-2023-76 Meddelande om mottagningsbevis 2024-03-26
Personuppgift
4788-2023-77 Underrättelse med möjlighet till yttrande 2024-03-27 SR Energy AB
4788-2023-78 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-04-11 SR Energy AB
4788-2023-79 Beslut om förlängd tid för yttrande beviljas 2024-05-08 SR Energy AB
4788-2023-80 Sekretessmarkerad 2024-05-23
Sekretessmarkerad